Mr. Nguyễn Hiếu Nghĩa

Cooperate Trainer

POSITIVE THINKING &

 DESCIPLINE 0.99365= 0.03   1.01365= 37.78”

– Chuyên gia đào tạo nhân sự và kỹ năng mềm
– Chuyên gia thiết kế thuyết trình MS PowerPoint và MS Excel Dashboard
– Chứng nhận kỹ năng sư phạm tại Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí Minh
– Chứng nhận IHRM (International Human Resouces Management) cấp bởi PACE và SHRM
– Kinh nghiệm đào tạo Internal, In house, và Public cho nhiều công ty như Neslte, Easy Credit, DNHR, HCMUTE, HRPA,…

Một số chuyên đề đã đào tạo:

– Kỹ năng thiết kế Slide chuyên nghiệp
– Trình chiếu ấn tượng và tạo Video truyền thông với Powerpoint
– Tối ưu báo cáo với Excel Dashboard
– Đo lường kết quả đào tạo của tổ chức
– Kỹ năng đào tạo và huấn luyện nhân viên
– Kỹ năng trình bày thuyết phục
– Xây dựng đội nhóm và tạo động lực